SPECIALRÅDGIVNING

Vi har en række specialer som fagligt udbygges igennem tilknytning til undervisnings- og forskningsmiljøer. Spectras as tilbyder at foretage en kortlægning af indsatsområder med udgangspunkt i jeres individuelle forhold og behov. I første omgang kan vi tilbyde en overordnet screening til reduceret pris.

Efter nærmere aftale følger vi op med konkrete bud på strategier og løsningsforslag samt gennemgang af bygnings- og installationsanlæg. Vi gennemfører også projektering inkl. udbud samt håndtering af både bygge – og indkøringsfasen. Efter ønske kan vi følge projektet igennem hele indkøringsfasen, evt. suppleret med udførelse af kontrolmålinger.

Energi
Energipolitikken er under konstant opstramning med revisioner af EU lovgivning, Bygningsreglement og normer. De stigende energipriser på knappe ressourcer og en stram afgiftspolitik vil med sikkerhed give yderligere stigninger på energipriser. Der er øget fokus på energikvalitet og ressourcer, herunder anvendelsen af vedvarende energi for at fremtidssikre og optimere bygningers drift og samfundsøkonomi.

Nybyggeri er under teknologisk udvikling og den kommende generation af byggeri vil få et markant reduceret energibehov. Det er dog i den eksisterede bygningsmasse det helt store energisparepotentialer findes. Der er stadig mulighed for store energibesparelser i industrien og på serviceområdet.

Spectras as har erfaringer med lavenergibyggeri og udbud af offentlige energirenoveringsprojekter. Vi deltager også i et udviklingsarbejde om sunde energirenoveringer af etageboligbyggeri. Vi følger udviklingen inden for energi i netværksorganisationer og konkurrencer. Vi har viden om energiforsyning og vedvarende energi – bl.a. fra mange års undervisnings- og udviklingserfaring på Ingeniørhøjskolen i Århus.

Sammenhæng med miljøforhold
Offentlig og privat virksomhed arbejder i stigende grad på et miljøbevidst image for at tiltrække og fastholde interessenter. Flere og flere virksomheder bruger derfor miljøbevidstheden som en del af deres markedsføring. I praksis er de valgte miljøtiltag ikke altid foretaget i en helhedsbetragtning og den effektive miljøeffekt er derfor reduceret. Det er nødvendigt med dialog, helhedssyn og kendskab til detaljen for at forstå bygherrens behov og forventninger.

Spectras as udfører rådgivnings- og projekteringsarbejde efter et miljøledelsessystem, som drager omsorg for de miljømæssige intentioner i bygningslovgivningen, Arbejdstilsynets krav mv. Ønskes der en bredere bearbejdning af bæredygtighed, så har vi erfaring med veldefinerede arbejdsprocesser som f.eks. Miljørigtig Projektering. Ved ønske om yderligere detaljering kan der udføres livscyklusberegninger.

Indeklima
Der er international fokus på indeklima pga. generelle sundhedsforhold og menneskers præstationer med betydning for konkurrenceevne. Indeklimaet har mange facetter og det er et område med behov for specialister for at opnå de ønskede virkninger og en undgåelse af forgæves investeringer.

Valg af indeklimaets kvalitet og anvendte klimateknikker har konsekvenser for det relaterede energiforbrug i drift af byggeri samt de afledte miljøpåvirkninger. Det er derfor nødvendig med kontant opmærksomhed på balancerede løsninger, således man bedst muligt tilfredsstiller alle interessenter.

Spectras anvender, bl.a. igennem tæt kontakt til uddannelsesinstitutioner og deltagelse i udviklings-projekter, erfaringer og forskningsresultater fra ind- og udland. Vi anvender efter behov beregningsprogrammer til simuleringer af indeklimaforhold i bygninger.